Vpis

Vsako leto aprila poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta).  Starši lahko oddajo vpisno dokumentacijo  za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru ali oktobru  in bodo takrat tudi dopolnili 11. mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). Oddelke oblikujemo v skladu z “Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje” (Ur.l. RS 57/97). Pri tem poizkušamo v čim večji meri upoštevati želje staršev. 

Otroke lahko v vrtec vpišete tudi med šolskim letom. V tem primeru  v skladu z zgoraj omenjenimi normativi, otroke razporedimo glede na razpoložljiva prosta mesta v že oblikovanih oddelkih. Vpisno dokumentacijo oddate v vpisni službi Vrtca Velenje (Šlandrova 11a, vhod iz zadnje strani) med 6:00 in 14:00 uro, ob sredah pa do 16:00 ure.  Vlogo med šolskim letom lahko oddate največ mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec. 

Odpiralni čas prilagodimo potrebam večine staršev v posamezni enoti. Število oddelkov v juniju potrdi ustanoviteljica MO Velenje.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje  otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. V kolikor v enoti, kamor starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto. Vpis je zaključen šele, ko starši oddajo vso potrebno dokumentacijo (v celoti izpolnjena vloga za vpis, podpisana pogodba z vrtcem). V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Velenje. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah. 

  KRITERIJ Možno št. točk
1.   Stalno prebivališče družine na območju MOV (starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno  prebivališče na območju MO Velenje) 20
2.  Oba starša sta zaposlena ali zavarovana iz naslova kmetijstva ali imata status rednega študenta  (velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družine) 10
3.  Družina nima stalnega prebivališča v MOV vendar je vsaj eden zaposlen v Mestni občini Velenje 5
4.  Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih (ni bil sprejet v nobeno izmed enot) 4
5.  Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok, za vsakega vključenega otroka prejme 4  točke 4 ali več
6. Število otrok v družini (za vsakega predšolskega otroka 2 točki, za vsakega šoloobveznega otroka 1 točka) 2 ali več
7. SKUPAJ

Prednost pri vključitvi in umestitvi v želeno enoto imajo otroci, ki zberejo višje število točk. Informacije o razporeditvi v posamezno enoto vam po 20. juniju pošljemo po pošti. Zaradi sprememb, ki nastajajo z izpisi in prerazporeditvami med počitnicami so oddelki dokončno oblikovani šele po 20. avgustu. O razporeditvah v posamezne oddelke lahko dobite informacije pri svetovalni delavki Jani Flego v enoti Vrtiljak po 20. avgustu na telefonski številki 051 650 821 ali 05 908 64 28 in pri pomočnicah ravnateljice v organizacijskih enotah. Konec avgusta vas strokovne delavke povabijo tudi na individualni pogovor.

S podpisom vpisnice in pogodbe starši potrdijo, da so seznanjeni in da se strinjajo s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni v publikaciji vrtca, ki jo dobite ob vpisu in je na vpogled na spletni strani vrtca ter na vseh oglasnih deskah. 

Vpis in izpis je mogoč le na začetku  ali v sredini  meseca. Evidenčnih vpisov in rezervacij, z izjemo počitniških mesecev, ne zagotavljamo.

Zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za vključitev otroka, je pogoj za vstop otroka v vrtec. Starši ga prinesejo ob prvem  obisku otroka in ga izročijo njegovi vzgojiteljici.

 

Vloga za vpis otroka v vrtec 2014-2015.doc

Vloga za vpis otroka v vrtec 2014-2015.pdf

Pogodba ob vpisu 2014-2015.doc

Pogodba ob vpisu 2014-2015.pdf

Dodatne informacije so vam dosegljive na telefonskih številkah: 03 898 24 10 (Damjana Polanec), 03 898 24 (Alenka Oštir),  05 908 64 28, 051 0650 821 (Jana Flego).