PLAČILA

Ekonomske cene programov so izračunane na osnovi Metodologije za izračun cen programov, ki jo je predpisal minister za izobraževanje, znanost in šport. Na predlog vrtca jih sprejme Svet MO Velenje. Prispevek staršev k ekonomski ceni je izračunan na osnovi »Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev«. Vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo starši na pristojnem Centru za socialno delo.

Položnice izračunavamo za pretekli mesec. Za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja vrtca so potrebna precejšnja sredstva. Preko 70% jih redno zagotavlja MO Velenje, ki je tudi ustanoviteljica vrtca. Preostalih 30% vrtce pridobi s plačili staršev. Da bomo vašim otrokom lahko zagotovili dobre pogoje vas prosimo, da pravočasno poravnate svoje obveznosti. Najmanj težav boste imeli, če pri vaši banki uredite plačilo položnic s trajnikom. Če boste na plačilo pozabili, vas bomo opomnili, po poteku zakonitega roka pa predali vaš dolg v izterjavo sodišču. Za neplačane položnice vam bomo zaračunali stroške opomina in zakonite zamudne obresti. Ekonomska cena je izračunana za 9 ur v dnevnem in 6 ur v poldnevnem programu. Če bo otrok ostajal v vrtcu dlje od predvidenega časa, vam bomo stroške dodatnega bivanja prišteli k osnovnemu plačilu. Stroški dodatnih ur niso subvencionirani. Ker želimo, da bi med seboj dobro sodelovali, vas vljudno naprošamo, da v stikih z vrtcem upoštevate s podpisi potrjene dogovore med vrtcem in starši.

Lestvica plačil staršev 2013-2014

Počitniške rezervacije

Zdravstvena odsotnost